Qapaq Allqamari: Traduccion de The Raven de Edgar Allan Poe al Quechua. Hugo Carrillo

Al momento que hay varias conversaciones  sobre las fronteras creativas del quechua, que seguramente se van a ampliar con el trabajo de Sumaq Waytacha y los watuchis paypa hawasqan atentamente, Hugo Carrillo comparte su traduccion y lectura de Qapaq Allqamari o el Cuervo de Edgar Allan, que leido con el trasfondo  de la guitarra de Daniel Kirwayo, nos va trasportando a otras dimensiones al momento que se expanden almacigos y campos por donde vuelan todo tipo aves poeticas del quechua y las lenguas originarias. Imaynacha chay runa simiqa  puchukushkan ninkupas. Sullpayki Ugo.

Para quienes quieran bajar el PDF, kaychapi waqtaykuy Qapaq allaqamaari _ El Cuervo

 

The Raven

Qapaq allqamari – El cuervo

Edgar Alan Poe

Traducida al quechwa por Ugo Carrillo

 

 

Huk

 

Huk (samka), sinchi manchapakuypaq yayan tutam:

llakiq yuyayniypi machasqa,

umpu, pisipasqa uyarayarqani puñunayastin

qunqasqaña yuyaymanay qillqapi kumuykusqa.

Chay pachaqa ichapas mana piypa takisqan taki muyupayawarqa;

chayllamanmi,

qunqayllamanta punkuy takaqta uyarikurqani,
sampalla, llampu takayllata;

—hinaptinmi:

«Ari, mana suyana watukawaqniymi allillamanta

punkuytaqa takamuchkan, manam imapaschu;

chayllam» nirqani

sapaypi rimaykachakuspay—.

 

 

Iskay

 

 

¡Way!…      chuyay kanchariqtam yuyarichkani

allinta yuyaymanaspay;

wañunayaq ninapa ayachukun chirip(a) maqasqan

diciembre killapim,
panpapi qucharayaq llantu-hina

manaña kamaq punchaw pachata tupuspa wincharqani

musuq illariyta llakiwan qayaykachakuspay.
Waknaña kuyasqay maytu qillqakunapim

yanqaña

nanayniypaq qanpiq samariyta maskarqani,

wañukuq, akllasqa chaska Leonoray,

ángelkunapa qayachisqan manaña sutiyuq wawata:

kaypi, ¡wiñaykamapas, maykamapas!

 

Kimsa

 

Sampalla awasqa

puka llaspa latapapi saqsaqyaq llakitam musyarqani.
Ichaqa

llumpay llasaq samka

manaña piytapapas chaynatañaqa mancharichiq wayrach

maytuykuwaran;

hinaptinmi

chay tunruruta uyarispay,
wiñay wanaqpaqña nunallay samaykunanpaq,

sayarispay, yapamanta kaynata nirqani:
«Kaypi chaypi,

kuchun kuchun purispa tutayaq runachiki,

chinkarquspa samaykunanpaq yaykuykamuy munaq;

chayllam, manam imapaschu»

—nispay—.

 

 

 

Tawa

 

Achapasqa,

(achpisqa ima) sunqullay allinllaykuptinmi,

llachikuyniypas amachaykuptin,

qaliyayniy kallpachakuykuptinña, sunkasapa:

«Taytay

—nirqani— icha warmichu, mañakusqayki:

amaya piñakuychu.

Puñunayachkarqanim punkuyta takaykamuptiyki,

hinaptinmi, llampullata uyarispay

ichapas upaqa yanqataña muspachkani»

nispa yapapaykurqani.
Chaykamataq, kancharayanankama punkuyta kichariptiymi:

¡chakniq, sinchi tutalla maytuykuwan!;

¡manam imapaschu!

 

Pichqa

 

Chaynaña yayan tutayayta qarpapayaspaymi

k’atataspa, una-unay

quyllurkuna pukllakuqta qawapayani.

¿Pantachkanichu?

nispay, musqukurqani

mana piypas qalillaña

kay pachapi huk pachapipas musqukusqanta.

Ichaqa kankaray chin-niq manaña ima uyarinapim,

kuyapayaq rinrillaypaq: «¿Leonora?» nirqani

simi ukupi takisqa sutilla siwarpa pukuychallanta;

pirqakunataq kutirichimuwan waranqa rimariypi:

«¡Leonora!» nispa.

Chayllam karqa, manam imapaschu.

 

 

Suqta

Manchapakuypa chutakachasqan, istisqan,

k’atataypa llaqllasqan ima nuna-almaywan marqaykukusqa

kutiykurqani puñunayman;

hinaptinmi: watiqmanta, yapamanta

sinchi kallpawanña ¡toj, toj, toj ! niq, punkuy takaqta uyarini.

«Ari —nirqani—, ariya

imachiki pukllakuchkan wasiy qawapi, (ventanay rejapi).

Rawraq sunquy ratullapas samaykuchun,

hinaspayña yaykuykusaq

mana riqsisqa quyllur paqchakunapi yuyamanpas».

¡Wayram, pachapuyupi llañu wayralla,

manam imapaschu!

—nispay—.

 

 

Qanchis

Utqayllaña punkuyta kichaykurqani hinaptinmi:

pawaykachaspa yaykuykamuran

–may pachachus–

yana t’iqsi, raprantapas punkuy kurawa kirmapi

allillamanta rapapapachispa,

ñawpa

santo punchawkunapa Qapaq Chuchikun Allqamari;

hinaspanmi:

¡pay tukusqa! qaripas warmipas kanman hina,

ñawpa ayllu-mallkipa maman Apu Palaspa

rumi umakunpipuni tiyaykurqa,

qasilla uyarayananpaq, chayllam, chayllama.

 

 

 

Pusaq

Qatiqninmantaq chay ch’illu yana pisquqa,

llakiq muspayniyta asirikuywan maytuykullarqa

yachay sapa willaq umanpi umachakuspan.

«Way allqamari:

kuchusqa, witusqa titalaykiwanpas,

icha yanqapaq manchachiwanki

machuyasqa, umpu, millay pisqu:

Yayan, chawpi tuta patamanta ayqirikuspa ¡niwaypuni!,

¿imañataq sutiki, chay tutayaq quyllurkunapa

puñunan aquchinchaypiri?»

—nirqani—.

«Manaña qaykaqkamapas»,

nispa kutipakuwan allqamaripas.

 

Isqun

Qaykatañach tapukurqani:

¿Icha allqamariqa yanqataña, mana kaqta rimarichkan,

imaynaya? —nirqani—.

Ichaqa rimarisqallanpas

yuyayninchikpi manaña paskay atinama;

hinaptinqa,

¿imaynanpitaq yanawikuri sumaqllataña rimarichkan?,

nispa qawaykachakuspay.

Piypapas hanaq pachapa maytusqan runapa

punkun kirmapi: «Qaykaqpas»,

chayna sutiyuq haqarwaychu, pisquchu

sinchi rikurisqanmantaqa;

¡achachaw!,

manam yachakunchu riki kunankama t’ iqsi muyuntinpi.

 

 

 

Chunka

Ichaqa

rumi qasqupi sapallan sayarayaq allqamari

almantapas taqtiykuq tumpalla chay taqratatayllata takipayawaptinmi:

«Wakin aylluy kuyasqay runam saqiwaranña,

paypas paqarinchiki saqillawanqa;

imaynam saqiwachkan llachikuyniypas hina».

¿Kay qapaq allqamaripa rimarisqanchu

kikinpa almallanman taqtikuykuran

rumiyasqa Palaspa wasanpi ichikuykusqa,

qasilla, ni puruntapas kuyuchispa rimaykachananpaq?,

—nispaymi sapaypi tapukurqani—.

Chayta uyarispan qapaq allqamariqa kaynata rimarirqa:

«¡Mana qaykaqpas!» —nispa—.

 

 

Chunka hukniyuq

Sumaqpuni, kusallaña allqamaripa rimariyninqa,

kikillanña, chiqaq;

nispaymi yuyachakurqani.

Ichaqa, ¿chay iskay kimsa rimariyllatach yachan,

ñawpa muchuypa istisqan wakcha dueñunpa yachachisqanta?,

chaynaña muchuypi llakichikuq takiyllanta:

«¡Manaña qaykaqkamapas!, ¡manaña qaykaqkamapas!»

nispa tumpallantapas sunqun samaykunanpaq

chilakyan tuta punchaw,

—nispaymi nirqani sunquy llillisqa—.

 

 

Chunka iskayniyuq

 

Ichachus Qapaq Allqamariqa qampiq asirikuyninwan

qayapaykuwaran llakiq llachikuyniytapas.

Chay raykum allillamanta, utkupanki saruyllawan

asuykurqani punkuypi paku,

yachaysapa yanawiku allqamariman;

¿imaynanpitaq qaykaynanpitaq «Ni qaykaqkamapas»

nispan,

ñawpa dueñon yachachisqan

harawita waqaykachaspa takipayan punchawnintin

kay millaywan kirisqa, qilla unquy,
aya wantuq yana chuchikuri?

—nispaymi

upallalla sapaypaq tapukurqani

sunquytapas rawrachiq ñawiyuq pisqupa chimpanpi tiyarikuspay.

¡Manaña Leonoraypa llamipayasqan!, ¡way!, ¡manaña qaykaqpas tiyanapi millwa qapiynunantam! ñuqapas kurkuykuspa kuyayllawan llachpaykullarqani!

tukuy ima pantaykunatawan tapukachakuspay—.

 

 

Chunka kimsayuq

 

Leonorayta yuyarispam,

una–unay watiqarani yana pisqutaqa.

«¡Yuyaysapa sayri yanawiku»

—nirqaniya asuykuspay—.

¿Sinchi kaq apuykichu,

ichapas ángelkunachu uriwasuranki

yuyaynikitapas mastarichispa paku kanaykipaq.

Ichachus Leonoraqa musquyllaypiña kawsakullan!?
«Ni qaykaqkamapas»

—nispam niwarqa allqamariqa—.

 

 

Chunka tawayuq

 

Hinaptinmi, ichapas qillichasqa qacha wayra,

inciensowan kuskanchasqa pawaykurqa

ñawsayayniypi iñina kuchuyman;

chayllapim uyarini waqaykachakuq harawipi kayna

rimariyta:

«Way…     Leonorataqa qunqaruyña,

Nepenthespa paqchankunapi wiñay-qunqaytaña upyay»;
«¡Mana qaykaqkamapas!»

nispam niwan yanawiku qapaq chuchikuqa.
Chunka pichqayuq

 

«¡Willaq Uma!», ñawpa icha

qaya watakunapa supay wayrakan qakatyasqanmanta yachaq,

yayan chawpi tutapa sulluq churin,

llakiyuq hunta wasillaypi samarikuq;

niykuway: ¿tarisaqchus (bálsamo) miski qanpita

ñakariyniy amachaykunaypaq?,

—nispa tapukurqani—.

«¡Manaña qaykaqpas!» —nispaya niwan allqamaripas—.

 

Chunka suqtayuq

 

«¡Willaq Uma!» —nirqani yapamanta—.

¡Haqarwaypa llinkisqan!
«¡Willaq Uma, ari, icha pisquchu,

ichapas ayawantu qamuranki awqapa kamachisqan;

utaqchu, supay lasta para,

–kay llaki pacha– layqapa tusuchisqan llaqtaman

puytiykachimusunki!

Willaq Uma, niykuway, chiqaqta mañakuyki:

¿Galaad llaqtapi kachkanchu (bálsamo) maticha qampi?

¡Niway, niykuway; pituchasqa mañakuyki!»

«Manaña qaykaqkamapas»,

—nispataq waqyarikuwan qapaq allqamariqa—.

Chunka qanchisniyuq

 

¡Pisquchu, allqamarichu, awqa nunallachu kanki;

chay rimarisqayki, suti riqsila kuskanchakunanchikpaq

qallariynin kachun!

¡Kutirikuy chiri mita chisimpaykiman.

Yayan Tutayaypa patanman illayña.

Ama qunqaychu yana puruykitapas,

almaykipa llantunpi llullakusqaykiypa iñisqanta!
Sapay kayniytapas hina kaqllata saqiripuway.

Llantuykitawan aparikuspa ripukuy punkuymanta.

Sunquymanta asurichiy tuspaykitapas.

Nuna almaykitapas punkuymanta suchuchiy,

(asurichiy)

—nispa nirqani sayarispay—.

Allqamaritaq: «Ni qaykaqkamapas», nispa takipayawan.

 

Chunka pusaqniyuq

 

Hina kaq Palaspa rumi qasqullanpi uyarayaspam

ayachiq allqamari yanawikuqa

manaña qaykaqpas ni pawanñachu.

May pachapichus kusikuyninpas waqaykachachkanña.

Allqamaripa musqukusqallanmi,

–haqarwaypa musqukuynin hina–
panpa sarusqayman qisachakuspa llantukaykamun.

¡Way!…

¿Llakiwan qakatyaq nunay almallayri,

chay panpapi maqchirisqa wampuq aya kuchumantaqa

lluptinmanchus?

¡Manaña qaykaqkamapas!

 

 

 

 

The Raven

BY EDGAR ALLAN POE

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore—

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,

As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.

“’Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door—

Only this and nothing more.”

 

Ah, distinctly I remember it was in the bleak December;

And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.

Eagerly I wished the morrow;—vainly I had sought to borrow

From my books surcease of sorrow—sorrow for the lost Lenore—

For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore—

Nameless here for evermore.

 

And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain

Thrilled me—filled me with fantastic terrors never felt before;

So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating

“’Tis some visitor entreating entrance at my chamber door—

Some late visitor entreating entrance at my chamber door;—

This it is and nothing more.”

 

Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer,

“Sir,” said I, “or Madam, truly your forgiveness I implore;

But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,

And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,

That I scarce was sure I heard you”—here I opened wide the door;—

Darkness there and nothing more.

 

Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,

Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before;

But the silence was unbroken, and the stillness gave no token,

And the only word there spoken was the whispered word, “Lenore?”

This I whispered, and an echo murmured back the word, “Lenore!”—

Merely this and nothing more.

 

Back into the chamber turning, all my soul within me burning,

Soon again I heard a tapping somewhat louder than before.

“Surely,” said I, “surely that is something at my window lattice;

Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore—

Let my heart be still a moment and this mystery explore;—

’Tis the wind and nothing more!”

 

Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,

In there stepped a stately Raven of the saintly days of yore;

Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he;

But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door—

Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door—

Perched, and sat, and nothing more.

 

Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,

By the grave and stern decorum of the countenance it wore,

“Though thy crest be shorn and shaven, thou,” I said, “art sure no craven,

Ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore—

Tell me what thy lordly name is on the Night’s Plutonian shore!”

Quoth the Raven “Nevermore.”

 

Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,

Though its answer little meaning—little relevancy bore;

For we cannot help agreeing that no living human being

Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door—

Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door,

With such name as “Nevermore.”

 

But the Raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only

That one word, as if his soul in that one word he did outpour.

Nothing farther then he uttered—not a feather then he fluttered—

Till I scarcely more than muttered “Other friends have flown before—

On the morrow he will leave me, as my Hopes have flown before.”

Then the bird said “Nevermore.”

 

Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,

“Doubtless,” said I, “what it utters is its only stock and store

Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster

Followed fast and followed faster till his songs one burden bore—

Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore

Of ‘Never—nevermore’.”

 

But the Raven still beguiling all my fancy into smiling,

Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird, and bust and door;

Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking

Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore—

What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore

Meant in croaking “Nevermore.”

 

This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing

To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom’s core;

This and more I sat divining, with my head at ease reclining

On the cushion’s velvet lining that the lamp-light gloated o’er,

But whose velvet-violet lining with the lamp-light gloating o’er,

She shall press, ah, nevermore!

 

Then, methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer

Swung by Seraphim whose foot-falls tinkled on the tufted floor.

“Wretch,” I cried, “thy God hath lent thee—by these angels he hath sent thee

Respite—respite and nepenthe from thy memories of Lenore;

Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore!”

Quoth the Raven “Nevermore.”

 

“Prophet!” said I, “thing of evil!—prophet still, if bird or devil!—

Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,

Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted—

On this home by Horror haunted—tell me truly, I implore—

Is there—is there balm in Gilead?—tell me—tell me, I implore!”

Quoth the Raven “Nevermore.”

 

“Prophet!” said I, “thing of evil!—prophet still, if bird or devil!

By that Heaven that bends above us—by that God we both adore—

Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,

It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore—

Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore.”

Quoth the Raven “Nevermore.”

 

“Be that word our sign of parting, bird or fiend!” I shrieked, upstarting—

“Get thee back into the tempest and the Night’s Plutonian shore!

Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!

Leave my loneliness unbroken!—quit the bust above my door!

Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!”

Quoth the Raven “Nevermore.”

 

And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting

On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;

And his eyes have all the seeming of a demon’s that is dreaming,

And the lamp-light o’er him streaming throws his shadow on the floor;

And my soul from out that shadow that lies floating on the floor

Shall be lifted—nevermore!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s