Saqsa ayapintunayuq almachamanta / El Cadaver envuelto en Harapos. Hugo Carrillo

Felicitaciones a Hugo Carrillo por ser ganador de Cuento de las Mil Palabras en Lenguas Originarias de la revista Caretas. Felicitaciones tambien a los puestos de honor y  las menciones honrosas. Va avanzando el campo fertil de esta literatura, cercana como el Huayco Loro, y con un bagaje que pone los motivos miticos del ande en espacios urbanos. Hugo Carrillo ha tenido la amabilidad de compartir  Saqsa ayapintunayuq almachamanta y su version en espanol como El cadaver envuelto en harapos

 

 

Saqsa ayapintunayuq almachamanta

Huk saqsallaña ayapintunayuq almachas, mana ayatakillapas chaskiriq, unay-unay watantin wischurayapusqa mayupata qupapi; sakillupi wataykusqallas, allquchanwan kuska kukurayallasqa almachaqa.

Hinaptinsi Limapi millay qunchuyasqa sinchi-para kachakayakamuptin, lluqlla wayku chay Wayquluru mayupi panranyaspa punpukullutawan kuskasá, ¡ways!, quruntachatahina, qarapachatahina almachataqa tukuypanpapi quchpaparachisqa.

Chikip aysamusqan wayku-lluqllawan almacha quchpapachikuchkaptinsi, tawnachayuq wistu runachañataq, ¡challán-challán!, nispa; qamaynintapas qurquryaspa qispiykaramusqa mayupatapi qupata taqwiykachaspan.

Chay runachapas ¿aya-almachu imaynaya karqa?

¡Achachallaw! Ñawsayasqa ñawillaychu kichakurun, nispas qawarayan chay chullanchaki runacha qupapi akllasqan puyusqa pachawan pachapakuptin. Hinatas, yuyaymanakuspa almachaqa qayaykachakuyta qallarisqapuni taytay: ¡Yaw cristiano masillay!, yawlla qarisu; kay ismuq yana sakillupim watasqa kachkani, paskaykullaway, icharaq kawsarimullayman. ¡Fffuiff-ffuiff!, wawqicha uyariykullaway; nispas chiflapayan. Psst-ffuiff… yaw puka chukuchayuq tiyullay; qamtam rimapayachkayki. ¡Kaylawninta qari! Manam ayapaq takipuqnin yana chuspichu warwaryamusuchkanki, ñuqallaymi chaychikan kirisqa rimarichkani wawqichay. ¡¡Kayninta!!… kinraychanta qawarimuway cristianulla… nispas qayaykachakusqa.

¡¡Arí chutaykullaway!! ¡Kay sakillupim sutkurayachkani! Kay yana costalpim kunkay tiqusqa watarayachkani; nispasá mañakullasqa chay challanyaq runachataqa.

Wistu runachaqa manapunis uyarinchu. Almataqa allquchakunallas musyan-uyarin ima, runaqa manas uyarinmanchu almataqa. Hikityaptinpas allqullas uyarin waqaq almachataqa.

Almaqa yapamanta, watiqmantas qayaykachakullan: ¡Uyariykullaway tayta! ¡Uyariykuway papallay! ¿Qayka watañach? Ichapas yaqaña tawa chunka watantinmi apuyayatapas, mamacha Cocharcastapas mañakurqani kawsarichiwananpaq, makillaypas utiwanankamam cruzchakurqani manaña qarqariahina qupakunapi muyuykachanaypaq; nispas almachaqa hikikyallan.

Manaña piypas uyariptinsi almachaqa piñakuruspan tawnatapas wikupirusqa, ¡yanapallawayyá, cristiano!, nisqa chukchachantapas achapakuspan.

Tawnachayuq runachaqa manas uyarikunchu; hina kaqllas.

Allinniraq pachata qawarispañas asuykullan sakillupi watasqa almachaman, chaypis almachaqa kaynata nisqa: ¿Qayka watañachus mañakurqanipas piypas-maypas allin runa almallay marqaykunanpaq? ¡Taytallay, Jesúsllay uyariykullawanki!, ¡Apu urqukuna, mañakusqayta uyariykunkiychik! ¡Gracias wawqichalla!, haqarway awqa-terruku wañuchiwasqanmantapacham qupapi wischuykuwarqa; kunanqa kuskañachiki puririkusun wawqillay. ¡Papallay, kunanmi ichaqa ñakariyniypas tukunqaña! ¡Pay salvadorniy,  gracias wawqillay!, nispas runachapa makichanta muchapayaspa kaynata willakusqa:

Maymantaña hamuspaykiypas, ¿icha yachanki paisano? Llapallan Perú suyuta pampachaspam riki chay lluqlla-waykupas judiruwanchik; chaymi hatun llaki, nispas nin qupa-mituwan hiqipasparaq almachaqa. Ichaqa chaypas manayá waqanallapaqchu; wakinninchik rakillantaqa condenación ninkuchu ñakariymantañam kawsarichichkan, ¿icha manachu? Ñuqamanta qallarispam lluqllapas panraranyaspa, qaparkachaspa kay pachaman kutirichimuwanchik; nispas chacharayan almachaqa.

Qampas awir yuyarikuy-amutay cristiano. Kay kikin Wachipapim riki qayna watallapas astapakuspa llamkaytapas tarikurqanki. ¿Manachu? Panichanchik Evangelina Chamorro paytapas lluqllam qatarichimun riki carajo; pero ichaqa warmisu chay mamachaqa, suma-sumaq mamachasu. ¿Yuyarichkankiychu chay mituwan, rumiwanpas kuska Lurinpi lluqsimusqanta? Televisiónpipas qawarirankiychá; nispas yuyarichisqa Lurínpi mayu lluqllamusqanmanta.

Hinaspas watiq-musuqmanta runachataqa tapukusqa kaynata: Yaw qarisu, wawqicha, imawantaq makichaykitari wituyusuranki, Ayawankumantachu qamuranki; chaychaypis ¡yana uma! nispan runapa entero brazuchanta witurapun hachawan, machitiwan, ichunawanpas chiki hakachuqa aw; nispa llakipaq willakuchkaptinpas, machulaqa manas almataqa ni musyallanpaschu.

Chaykamataq, almachaqa rimaykachachkanyá:

¡Ichaqa-ichaqa, manam lluqlla-waykullachu ñuqataqa rikchachiwan. Qamñam riki wawqiy musquyllaypihina kay pachaman kawsarichimuwanki!; nispas nin qupa maskachakuq runachataqa.

Chay wañuchiwasqan punchawmantaraqmi asnaq mitupi, qupakunapipas tapachakurqani wawqichay. Chaypas chayllachu, periódicom yapapaykuwan llakiyta carajo; 20 muertos niq letrachanmi ñawillaypi warkurayasqa, chimpallaypiytaq atentado niq letrerochapas waylinyachkan manaña usyaq. Chay pachamantam almallaypas panteón-punkukupi,  juzgadokunapipas yanqaña llakinta chuyanaspa muyuykachallarqa; nispas waqaykuspa willakun almachaqa.

Maykamaraq intipas, yayantutapas wañunankama, kichkallaña ñannintapuni chullan chakichalla purikacharqani, ¿imaynanpi?, chay wañuchiwasqan pachaqa machetewanmi atakallaytapas chiqtawaran, hinaspa wituwaran papay. ¡Ahn!, pero carajo, alma kasqaypi hinayá kutipakullani; wayra hinachallam chay base navalpi juiciomanpas chinpaykurqani qaparinaypaq. Chay juiciopimá chiflamuni: ¡ffiuff, señor fiscal, tayta juez testigo kaytam munani!, nispayá; ¡mana uyariwanpaschu!, testigopas suwa masillantaq kasqa. Haqarwaykuna mana munanchu wañuchiwasqanta certificanaypaq. ¿Imata ruwarqani? Upa tukuykuspay suchumpallayá chay jefen-umalliqnin Gonzalochu-Animaelpa celdankama yaykuruspay silluypi wañusqa allpawan rachkiparuni, millaytayá umakun, wasankunapi chiptini qaquni-ima. Chaynayá, nispas chacharayaspa willakun almachaqa.

Wañuy achalayuq añas; manaña atinankama qampita qampikunapaq huñun, wakinta utqayllaña millpurqun, wakinwantaq arpa makichanwan mullkipaqan yanqaña isunpas yanayanankama. Ñuqataq carajo hinkiykachispa panteónpi unquq allpawan rachkipayachkaniqa, nispas yapapaykun almachaqa.

**

Allinraq chustikusqayki pachachaqa, kay libruchapas sumaqpuni… Qawaykuy riwistaykiyta wawqicha. Chaymantaqa paskaykuwayña ama hina kaychu; nispas haywapayan riwistachata.

¿Imayna, manachu liykayta yachanki? nispas tapurikun runacha yanqaña-yanqaña tickrampata libruchatapas muyuykachachiptin.

Mawka pachakunata, latapachata, chaki tantachata huñukuspas runachaqa imatapas uyarinchu. Chayta qawarispas almachaqa tapukun kaynata: ¿Imatañam qupatapas astachkanki, hinatachu llankapakunki qarisu? Nispaqa kay muyuriqniypi saqsa pachataya huñuysisqayki; waqtallaypiytaq cartónpas, botellapas, plásticapas munturayachkan… Ichaqa… ¡¡Suyaykuy, suyaykuy qari!!… ¡Amaraq pachallaytaqa!, chullalla pachachaytaqa amayá rantirqukuychu wawqichallay; pinqaypaqmi qala sikilla qiparuyman; ninsi almaqa runacha wara-pantaluta tikra-tikraykuspa qawapayaptin.

¡Hurra! kunanmi ichaqa. Chaynaqa allinpunim kasunchik qarisu; nispas nin, chay pachachawan tawnachayuq machula pantalukuykuptin. Allintapuni qipasusqanki chay pantalunniyqa. Zapatullaytam carajo haqarway terruku qichurquwan, ¡apoyo a la guerra popular!, nispa yawlla. Kunanmantaqa kwirpuykipim purikusun wawqicha; kunallanpas La Paradakamayá apasqayki, chaypim allin negocioqa; nispas, ichikuykusqa tawnachayuq machulachapa wasanman.

Allqullamantam manchakunanchik yanay qari, nispas nin.

¿Ñachu parejay niykimanña wawqicha?… Chay supayqara chinki allqullamantam ayqikunanchikpas, almata qawarispaqa anyapayan pacha;  wakin San Bernardo ninkuchu yakuyasqa ñawiyuq allqullaqa almatapas musyanchu; huknin chinki allqukunam: chihuahua, chay pichi allqu, caniche, pekinés; chay tampasikichakunam supayllaña. Maypipas tuntuykachaq almachamanqa pawaykunpuni, awqallaña kiruntapas qawarichispa carajo; ¿paskaruyta munaspachu imaynaya?  ¡¿Chuskuchá?!, chaymi ichaqa kuyakuq allqucha, maymanña ripuptikiypas ratakuykusunkim. Almayki condenakuptinpas chay kuyay allquchaqa qatirikusunkim.

¿Ima ninkim?… ¿qampas guerramanta, terrukumantachu ayqikamurqanki chuskuchaykipiywan? ¡Achachallaw! ¿Allquchanchikpa sutichanri, imaynataq?… ¿Abogaducha? Isht-Isht Abogaducha, isht-Isht… nispanmi almachaqa ñuqamanpas tulluchata muskiykachiwan.

Chaymantaqa tapukusqataq kaynata: ¿Tijeras tusuytari qatikunkiychu Parejito? Caray, wawallaraq kaspaymi tusuqtaqa qawakurqani Aucará plazapi; hinata qawarikusunchik Ayacuchowan Huancavelicapiwan tijeras atipanakuyta, pero ichaqa decentementella sombray-parejito, manayá chay supayqara almakuna hinachu. Almapiwanmi rabyarquspa danzantepa tusukuyninman chimpaykun, hukinñataq vigulin kuchuytaña qallarin-pacha. Ariya Parejito; ninsi almaqa wistu machulacha kumuykachaspa qawaykachakuptin. Chaynata qawarini qayna tutallapas carajo, waqaykachaq almatapas llakipaq wayno uyarikuqta; nispas yuyarisqanta willakun yachaysapa almachaqa.

Chaynata willakuchkaptinsi qaparkachaspa ichuna marqaykusqa apukachaq ayatusuchiqkuna qispiykaramusqa ñawpaqninku pataman. Chaypiñas almachaqa tapukusqa: ¿imaynanpitaq chiki uqllaq haqarwaypas, ¡¡rimaykusun, amaña chiqninakusunchu!!, niwachkanchik?, ¿ichachus chaychika yawar taqtisqanpi sunqun amirunña?, nispa.

Ayachiq, ayakankaqtaqa amapuni uyariychu wawqichallay. Ama hichpaykuychu, ñawpaqllata qawariypas. ¿Imañataq reconciliación? ¿Arreglo nichkanchus?

¡¡Arreglo!! ¿Imaynatataq allichasunkiri, yunka Ayawankumanchu kutichisunki?, aylluykiypas wañukullanñach qucharayaq llakiwan. ¿Witusqa chakillaytari kutichipuwanqachu? ¿Almallaytari hampiykuwanqachu kay hawcha-jijunaskuna?; icha zapatollaytapas kutichipuwanman aw, chayqa allinraqcha kanman, chaychawan purikunaykiypaq Parejito. Chaykamaqa ichapas willanakunman maypi wischuykuwasqanta; chaynapiñach responsollatapas chaskikuymanraq riki… ¿mana chayqa mana aylluyuq almanchikpas wiñaypaqñachusmi yayan tutallanpi muyullachwan?

¡Kakallaw! Intipas pakakurunña; nispas kaynata kamachikun almachaqa: Mayraqcha ñakarinanchik sombray-wawqichalla, qakuchikña, hinachiki imapas. Kay wañuy michiq saqrakunaqa manachá kay pachapi aylluyuqchu. Waqanmanchus awqa punchawkunapipas allqutawan runatawan chakatasqata qawarispañapas.

Chaynachiki imapas. “Todo hay en la vida”, ninku riki Castillasimipi wawqillay; ¿takipas chaynatam nichkan aw? Wañuyllapis mana imapas yachakunchu: qaykaptaq waykuchu-lloqllachu kay pachaman kutirichimusunki, ichachu wiñaypaqña pampacharusunki chaytaqa. Chaymi almahina ñuqa niyman: ¿imaynatataq yuyayninchikta wañuchichwan, taytamamanchikpa yupinpi uchpa-huchpanpi ima kawsachkaspaqa?

¡Ripusunñaya, sombray-Parejito! Abugaduchata qayay…  ¡Yana uma allqu! nispataq chapuchanchikta warkurunman haqarwaykuna; nispam, chupaywan pukllaq tumpalla supayqarata kaniruchkaptiyña, ñuqatapas umaqaramanta chutarquwaspa utqayllaña ayqirichiwanku machulaytawan chay kallpasapa almachaqa. 

Akis supayqara ayakuchuqkuna nakarquwananmanta chay kuyay almachaqa kutirichimuwan…

El cadáver envuelto en harapos

—Sebastián Quimichu

 “Emigra de la muerte para hacer un signo de Vida nuevamente en Ti”

—ALLEN GINSBERG

Un alma estuvo olvidada mucho tiempo entre las fosas secretas y los rellenos sanitarios del río Huaycoloro en Huachipa. Nunca tuvo responsos ni despedidas de este mundo, fue enterrada sin mortaja ni cajón y estaba atada como con apuro en el interior de un costal de yute; sin embargo, no estaba sola, porque al parecer, un fiel perro suyo la acompañaba aún en el más allá.

—¡Ffuiuffffuiuff!  ¡Ayúdenme, auxilio!… Ah, y si por lo menos me escucharan. ¡Auxilio, auxilio! Escúchenme, hermanos. ¡Por aquí, por este lado! —comenzó a silbar y a gritar el alma cuando se desató una lluvia sucia y gris que provocó terribles huaycos y una gran avenida en el famoso río Huaycoloro.

La pobre alma fue arrastrada como una pluma o una cascarita cualquiera, junto con la madera podrida y los desperdicios. El huayco la revolcó y la lanzó de un lado a otro como a una piltrafa cualquiera sin peso.

—¡¡Qué miedo!! ¿Acaso mis ojos están volviendo a ver? —dijo el alma cuando era arrastrada junto con los escombros por el ennegrecido huayco y surgieron desde las orillas del río muchos recicladores, aquellos pobres hombres que deambulan en la ciudad rebuscando enseres aún servibles, útiles. Aunque el alma no los pudo mirar, –porque todo aquello es visible solo con los ojos de un perro–, hubo uno en especial que llamó su atención por el sonido que lo acompañaba; el hombre caminaba con dificultad apoyado en un bastón de caña, y venía precedido de un eco aterrador: ¡saaaq, saaqq, challán, challán! Ese canto, dicen los más antiguos, viene a llevarse a las almas que ya cumplieron su condena.

¿Ese pobre hombre era también un alma en pena? ¡Quién sabe!

—¡Ah!… y si por lo menos me escucharas. ¡Psst, psst, óyeme varón, tú, el de gorrito rojo! Es a ti a quien estoy hablando hermano. ¡Por aquí, por aquí, por este lado! ¡Pero óyeme! —llamó el alma con desesperación.

—No es un tábano de panteón el que da vueltas por aquí, ¡soy yo quien te habla desde este inmenso dolor, cristiano!  Por aquí…  ¡por aquí!… ¡A este lado papá! En este sector maestro… ¡Sí, jala, jala! Jálame por favor, estoy aquí metido en el costal de yute —volvió a berrear exaltada el alma cuando tuvo al reciclador cojo en las cercanías.

—¡Amigo! No sé quién eres ni de dónde vienes arrastrando la fe. Uffff, pero ¿sabes?… ¡Has terminado con mi condena! —le confesó—. Sabe Dios cuántos años habré rezado para que un Ser caritativo me encuentre. ¡Gracias mi salvador! ¡Gracias, hermano por arrancarme del infierno!

—(…)

—¿Sabes amigo, sabes hermano? —siguió declarando el alma en pena—. Es cierto, sí, las inundaciones y los huaycos han jodido a miles de peruanos, pero a otros nos libró de la condenación también, ¿sí o no?; por ejemplo, a mí, el aluvión me ha devuelto a este mundo. Siendo sinceros, tú también has cachueleado como cargador, ¿o no?… Y la hermana Evangelina Chamorro ni se diga, mucho más todavía; pero qué valiente esa mujer. ¿Te acuerdas cómo surgió del río de barro esa señora en Lurín? ¡Una mujer de barro viviente! ¡Una mujer indomable carajo, ni el huayco más grande pudo con ella!

**

A pesar de los gritos y la desesperación, el alma no tuvo respuesta. El reciclador permanecía inalterable; seleccionando los cartones y la madera por un lado, las botellas y las bolsas de plástico por el otro, y aun  probándose la ropa que todavía era útil.

—¡Ffuiuff!  Escucha, tú puedes escucharme. ¡Tú eres mi salvador pues, cristiano! —volvió a rogar el alma—. Yo estaba muy jodida. Desde cuando me asesinaron yo estaba fondeada entre un montón de trapos y cartones. Peor aún. ¡Los periódicos aumentaron mi pena, carajo! Porque sus letritas que decían “¡20 MUERTOS!” estaban colgadas frente a mi ojo sano. Y frente a mí, también se balanceaba sin parar jamás un letrero que decía “¡ATENTADO!”. Aún desde ese tiempo, –¿cuántos años serán?– mi pobre alma vaga errante entre los juzgados y los panteones, enjuagando sus penas en vano.

—Aunque sin pies ni ojos ¡cuánto, cuánto habré andado por caminos llenos de espinas, desde la madrugada hasta que muera el sol y hasta que se acabe la larga y oscura noche! ¿Sabes por qué? Porque cuando me mataron, de un machetazo me cercenaron las calancas hermano —siguió relatando el alma—. ¡Ah! Pero eso sí, carajo, aun siendo alma me he vengado; como el vientecito aya wayra de panteón me metí hasta los juicios de la Base Naval ¡para gritar desde allí la verdad! Allí me puse a silbar y a gritar muy fuerte, ¡ffiuff, ffiuff¡ Señores fiscales, señor juez, ffiuff… quiero ser testigo, diciendo, pero nada. ¡Carajo! Creo que ni siquiera me oyeron, se hicieron los sordos; porque testigos eficaces son también los mismosladrones, los suwas pues. No me aceptaron como testigo de mi propia muerte. Entonces, solapado me metí en la celda del Animael, del jefe de los terroristas para vengarme. ¿Y qué crees? Con las uñas llenecitas de tierra muerta lo he rasqueteado bien feo en todo su cuerpo. ¡Así fue, así fue! ¿Qué habrá pensado ese zorrillo engalanado con los olores de la muerte? Porque para él sí, reunía remedios por montones para su mal del picor que lo está haciendo resecar en vida. Las pastillas se las tragaba sin agua, y los otros remedios, las cremas, se las frotaba con sus manos de arpista hasta terminar como caballo sarnoso. ¡Así fue! ¡Achachaw! Pero el cojudazo no sabía, ¡ni sabrá nunca quién le rasqueteaba con tierra enferma carajo! Y encima, –ala– yo misma lo sacudía y le alcanzaba cigarrillos, porque eso hace resecar mucho más todavía la piel; eso es veneno para ese mal de la psoriasis. ¡Así fue, así fue!

**

—¡Estas revistas están bien, todavía están buenas! Lee pues, amigo y después me desamarras —propuso el alma cuando sintió merodear al reciclador por su contorno.

—¡Cómo!… ¿acaso no sabes leer? —preguntó el alma al anciano cojo, viendo que aquel miraba y remiraba el librito con las letras volteadas hacia abajo.

—¿Cómo dices? ¿Eres reciclador? —volvió a preguntar y después recomendó: —Junta pues los cartones, aquí también hay botellas de plástico y latones; mira, y hasta alambre de cobre, ¡eso cuesta!

—Pero espérate… espera… ¡mi ropa no! No vendas mi ropita, solo eso me queda varón. ¡Qué vergüenza, me voy a quedar qala siki, con el poto calato! —le renegó al hombre cuando sintió que le quitaban los pantalones. Pero al rato, cambió de ánimo y se puso a danzar y a gritar exaltada al ver que sus vestidos reemplazaban los harapos del reciclador cojo—. ¡Ahora sí, así juega mi Perú! Tenemos la misma talla jefazo. Bacán te queda mi lompa… bueno nuestro pantalón. Qué pena compañero, de verdad qué pena, mis botas sí, se las llevó el terruco, ¡confiscado para la guerra popular!, diciendo.

—Desde hoy, en tu cuerpo caminaré, hermanito, para trabajar bien —propuso el alma de Huaycoloro ya en su nueva condición de ayudante carretillero, mientras chancaba latas y reducía las botellas de plástico—. Mi alma ya no revoloteará por aquí, por allá; además te ayudaré pues, a chambear. Ahorita mismo me subiré en tu espalda para llevarte a La Parada, ¡ahí está pues, la mata del negocio para todo Lima! —dijo el alma y se montó en los hombros del reciclador.

—¡Debemos cuidarnos de los perros nomás Parejito! Ya puedo decirte pareja, ¿no? —comentó el alma ojeándome desde arriba—. Los perros enanos son los que más joden a las pobres almas cumpa, a los perros grandes medio cojudoscomo los San Bernardo, uff, se les pasea el alma; en cambio los chinkis como el chihuahua, esos perros pichis como el caniche, el pekinés, esas pelusitas de mierda son más jodidas, a cualquier pobre almita que ande tonteando, le reniegan y le muestran los colmillos carajo. ¡El chusco! Ese sí es fiel amigo, a donde sea se iría con su dueño; hasta se condenarían los chusquitos si se condena su amo —dijo también el alma dándome un empujón de complicidad al bajarse, y después agregó—. En cambio, el pastor alemán, el labrador, esos: esos son adorno nada más, y eso en Miraflores, a provincias uno que otro paisano perdido lo lleva, bien creído, payñamá como decimos. A ver, que lleven un dogo o un pitbull… ¡A la mierda! Esos perros sin alma lo pueden descoser a dentelladas a su mismo dueño, porque, dicen que lo desconocen, hermano.

—¿Qué dices?… kakallaw. ¡Qué pena! ¿Tú también te has venido escapando de la guerra? Y, ¿este chusquito te ha venido siguiendo o lo has encontrado aquí, ya en Lima?          —averiguó al darse cuenta que yo venía alcanzando al reciclador, mientras le ayudaba a olfatear los bultos.

—Ala, ¡chuuuupa! ¿Y cómo se llama este nuestro perrito? —inquirió el alma, pero no tuvo respuesta. Luego acarició mansamente mi lomo y se puso a murmurar:

—¡Abogadito! Isht isht, ¡Abogadito! isht, isht…  ¿Y a ti también te gusta la danza de las tijeras, Parejito? A mí sí, me gusta, caray. Cuando yo era wawa, agachadito miraba las pruebas de los danzantes. ¡Pasu macho! Cómo se tragaban sapos y culebras y hasta vidrio en la plaza de Aucará. Así podemos mirar atipanakuy: la competencia entre Ayacucho y Huancavelica, pero, decentemente pues, no como otras impulsivas almas que se meten a danzar y a tocar violín. Sí, Parejito, ni te rías, yo he visto… ¡claro!, también hay almas lloronas que les gustan los huaynos tristes; la vez pasada nomás, un alma se metió en la guitarra de Manuelcha Prado para escuchar “Perlaschallay”, y de rato en rato aguaitaba por el hueco de la caja. ¡Verdad, verdad, amigo!

—¿Reconciliación? ¡¿Amnistía?! ¿Qué es pues, eso que dicen “reconciliación”? ¿Creo que dicen que es un “arreglo”? ¡¡Qué miedo carajo!! Camina de frente nomás Parejito, no hagas caso a esas gentes —recomendó el alma cuando surgió una manifestación en los contornos—. No miremos por ese lado, debemos mirar hacia adelante nomás. Ni siquiera los escuches a estos ayachiq. A estos quemadores de almas no debemos escucharlos. ¿Qué dicen ahora? ¿Reconciliación? ¡¡No hay que oír nada!! ¿Qué querrán? ¿Qué quieren pues, estas gentes que apapachan la mala suerte? Y ahora hasta los degolladores andan diciendo: ¡que se acabe el odio entre nosotros, ya no debemos odiarnos! ¡Mejor hablaremos! ¡¡Ayayayay!! Por ventura… ¿Sus corazones se habrán cansado derramando tanta sangre? ¡Arreglo! ¿Y cómo te van a “arreglar”? ¿Te van a devolver a tu pueblo de Ayahuanco? Tu familia habrá muerto ya, ahogada en el pozo de un dolor infinito. ¿Me van a devolver y unir la pierna que me cortaron? ¿Me van a curar el alma herida? ¿Cómo piensan reconciliarse con mi alma estos crueles jijunas? Por casualidad, ¿me devolverán mis piernas? ¡Que devuelvan mis botas siquiera, eso sí, sería bueno! Ya no sufrirías arrastrando tu zapato sin suela; algo es algo, mi sombra, mi pareja.

—¡Si tan siquiera oyeran estos canallas! Yo reclamaría que digan dónde estoy enterrado, para que al menos mi perro me pueda husmear y mis padres me hagan un responso —murmuró el alma y me llevó a sus ancas, justo-justo cuando una mujer, mala fe, me quiso dar veneno detrás de la pancarta. Así me salvó primero del mortífero bocado y después le dijo a mi dueño:

—¿Y ahora a quién reclamar? Estos chicos hablan solamente porque tienen boca, y, además, todavía no habrían nacido en tiempos del terrorismo y seguramente no rinden cuentas a Dios, ni tienen por qué ni por quién llorar; si llorarán también. En fin, en fin. De todo hay en esta vida, mi sombra, mi hermano. Solo en la muerte, nunca se sabe cuándo te salvará un huayco para reponerte entre los vivos o te fondeará ya para siempre y hasta nunca en el kutiq pacha, ¡en el tiempo eterno pues!

—¡Qué pena! ¡Ya se ocultó el sol! ¡Cuánto tenemos que sufrir aún, mi sombra, hermanito mío! Vámonos ya. Así será pues, nuestra suerte. Estos diablos que pastorean la muerte, seguramente no tienen familia. Por eso pues, ellos son incapaces de sufrir aunque estén mirando a las personas y a los perritos crucificados juntos.

—Mejor apúrate… ¡Apúrate y vámonos de este sitio Parejito! Llámalo al Abogadito, no lo vayan a colgar en un poste —comentó el alma después y me volvió a jalar del cogote, cuando en mi necio carácter de perro, volví para morder a quienes se empeñaban en atarme con una soga. ¡¡Los perros y hasta las palomas también podemos tener rabia pues!!

Tal vez porque las almas no pueden distinguir a los vivos de los muertos o en su afán por salvarme de los ojeadores que se afanaban en colgarme, el alma de Huachipa no se dio cuenta que los predicadores, todos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos no tenían cabeza; y sus alaridos, eran en verdad quejosos jadeos de sus expuestas gargantas…

Glosario

Achachaw  —Interj. ¡Qué miedo!

Ala             —Apócope de “váyase a la mierda”.

Atipanakuy        —Competencia de danzantes de tijeras.

Awqa                  —Malo, enemigo, guerrero canalla contrario.

Aya wayra          —Viento de muerto o aire enfermizo.

Ayachiq      —Que vela a los muertos.

Ayawantus         —Cargadores de muertos.

Bacán                 —Jerga: qué bueno, qué bien.

Cumpa       —Jerga: apócope de compadre o compañero.

Challán      —Onomatopeya: sonido de latas arrastradas.

Chinkis      —Enanos.

Chuupa     —Jerga: modificación de chucha, apócope a su vez de concha de su madre.

Isht, isht    —Forma de llamar a los canes en la sierra del Perú.

Kakallaw.  —Interj. Qué dolor, qué pena.

Kutiq pacha     —Ciclo del mundo.

Lompa       —Pantalón.

Nakachos  —Seres mitológicos degolladores de hombres.

Paisita       —Paisano, coterráneo.

Payñamá   —Creído, altanero.

Perlaschallay     —Perlita, himno-canción cuyo título original   es Adiós pueblo de Ayacucho.

Pichis         —Perros pequeños.

Qala siki     —Sin calzones, con el poto calato. 

Saaaq, saaaq      —Onomatopeya, sonido de pisadas entre maleza o desperdicios.

Supay        —Demonio, diablo, anticristo.

Suwas        —Ladrones, pillos.

Terruco     —Diminutivo de terrorista.

Wawa        —Guagua, niño, criatura, hijo menor.

Wawqichallay    —Amigo, querido amigo.

2 comentarios en “Saqsa ayapintunayuq almachamanta / El Cadaver envuelto en Harapos. Hugo Carrillo

Responder a Rubi Montejo Cancelar la respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s