Qapaq Allqamari: Traduccion de The Raven de Edgar Allan Poe al Quechua. Hugo Carrillo

Al momento que hay varias conversaciones  sobre las fronteras creativas del quechua, que seguramente se van a ampliar con el trabajo de Sumaq Waytacha y los watuchis paypa hawasqan atentamente, Hugo Carrillo comparte su traduccion y lectura de Qapaq Allqamari o el Cuervo de Edgar Allan, que leido con el trasfondo  de la guitarra de Daniel Kirwayo, nos va trasportando a otras dimensiones al momento que se expanden almacigos y campos por donde vuelan todo tipo aves poeticas del quechua y las lenguas originarias. Imaynacha chay runa simiqa  puchukushkan ninkupas. Sullpayki Ugo.

Para quienes quieran bajar el PDF, kaychapi waqtaykuy Qapaq allaqamaari _ El Cuervo

 

The Raven

Qapaq allqamari – El cuervo

Edgar Alan Poe

Traducida al quechwa por Ugo Carrillo

 

 

Huk

 

Huk (samka), sinchi manchapakuypaq yayan tutam:

llakiq yuyayniypi machasqa,

umpu, pisipasqa uyarayarqani puñunayastin

qunqasqaña yuyaymanay qillqapi kumuykusqa.

Chay pachaqa ichapas mana piypa takisqan taki muyupayawarqa;

chayllamanmi,

qunqayllamanta punkuy takaqta uyarikurqani,
sampalla, llampu takayllata;

—hinaptinmi:

«Ari, mana suyana watukawaqniymi allillamanta

punkuytaqa takamuchkan, manam imapaschu;

chayllam» nirqani

sapaypi rimaykachakuspay—.

 

 

Iskay

 

 

¡Way!…      chuyay kanchariqtam yuyarichkani

allinta yuyaymanaspay;

wañunayaq ninapa ayachukun chirip(a) maqasqan

diciembre killapim,
panpapi qucharayaq llantu-hina

manaña kamaq punchaw pachata tupuspa wincharqani

musuq illariyta llakiwan qayaykachakuspay.
Waknaña kuyasqay maytu qillqakunapim

yanqaña

nanayniypaq qanpiq samariyta maskarqani,

wañukuq, akllasqa chaska Leonoray,

ángelkunapa qayachisqan manaña sutiyuq wawata:

kaypi, ¡wiñaykamapas, maykamapas!

 

Kimsa

 

Sampalla awasqa

puka llaspa latapapi saqsaqyaq llakitam musyarqani.
Ichaqa

llumpay llasaq samka

manaña piytapapas chaynatañaqa mancharichiq wayrach

maytuykuwaran;

hinaptinmi

chay tunruruta uyarispay,
wiñay wanaqpaqña nunallay samaykunanpaq,

sayarispay, yapamanta kaynata nirqani:
«Kaypi chaypi,

kuchun kuchun purispa tutayaq runachiki,

chinkarquspa samaykunanpaq yaykuykamuy munaq;

chayllam, manam imapaschu»

—nispay—.

 

 

 

Tawa

 

Achapasqa,

(achpisqa ima) sunqullay allinllaykuptinmi,

llachikuyniypas amachaykuptin,

qaliyayniy kallpachakuykuptinña, sunkasapa:

«Taytay

—nirqani— icha warmichu, mañakusqayki:

amaya piñakuychu.

Puñunayachkarqanim punkuyta takaykamuptiyki,

hinaptinmi, llampullata uyarispay

ichapas upaqa yanqataña muspachkani»

nispa yapapaykurqani.
Chaykamataq, kancharayanankama punkuyta kichariptiymi:

¡chakniq, sinchi tutalla maytuykuwan!;

¡manam imapaschu!

 

Pichqa

 

Chaynaña yayan tutayayta qarpapayaspaymi

k’atataspa, una-unay

quyllurkuna pukllakuqta qawapayani.

¿Pantachkanichu?

nispay, musqukurqani

mana piypas qalillaña

kay pachapi huk pachapipas musqukusqanta.

Ichaqa kankaray chin-niq manaña ima uyarinapim,

kuyapayaq rinrillaypaq: «¿Leonora?» nirqani

simi ukupi takisqa sutilla siwarpa pukuychallanta;

pirqakunataq kutirichimuwan waranqa rimariypi:

«¡Leonora!» nispa.

Chayllam karqa, manam imapaschu.

 

 

Suqta

Manchapakuypa chutakachasqan, istisqan,

k’atataypa llaqllasqan ima nuna-almaywan marqaykukusqa

kutiykurqani puñunayman;

hinaptinmi: watiqmanta, yapamanta

sinchi kallpawanña ¡toj, toj, toj ! niq, punkuy takaqta uyarini.

«Ari —nirqani—, ariya

imachiki pukllakuchkan wasiy qawapi, (ventanay rejapi).

Rawraq sunquy ratullapas samaykuchun,

hinaspayña yaykuykusaq

mana riqsisqa quyllur paqchakunapi yuyamanpas».

¡Wayram, pachapuyupi llañu wayralla,

manam imapaschu!

—nispay—.

 

 

Qanchis

Utqayllaña punkuyta kichaykurqani hinaptinmi:

pawaykachaspa yaykuykamuran

–may pachachus–

yana t’iqsi, raprantapas punkuy kurawa kirmapi

allillamanta rapapapachispa,

ñawpa

santo punchawkunapa Qapaq Chuchikun Allqamari;

hinaspanmi:

¡pay tukusqa! qaripas warmipas kanman hina,

ñawpa ayllu-mallkipa maman Apu Palaspa

rumi umakunpipuni tiyaykurqa,

qasilla uyarayananpaq, chayllam, chayllama.

 

 

 

Pusaq

Qatiqninmantaq chay ch’illu yana pisquqa,

llakiq muspayniyta asirikuywan maytuykullarqa

yachay sapa willaq umanpi umachakuspan.

«Way allqamari:

kuchusqa, witusqa titalaykiwanpas,

icha yanqapaq manchachiwanki

machuyasqa, umpu, millay pisqu:

Yayan, chawpi tuta patamanta ayqirikuspa ¡niwaypuni!,

¿imañataq sutiki, chay tutayaq quyllurkunapa

puñunan aquchinchaypiri?»

—nirqani—.

«Manaña qaykaqkamapas»,

nispa kutipakuwan allqamaripas.

 

Isqun

Qaykatañach tapukurqani:

¿Icha allqamariqa yanqataña, mana kaqta rimarichkan,

imaynaya? —nirqani—.

Ichaqa rimarisqallanpas

yuyayninchikpi manaña paskay atinama;

hinaptinqa,

¿imaynanpitaq yanawikuri sumaqllataña rimarichkan?,

nispa qawaykachakuspay.

Piypapas hanaq pachapa maytusqan runapa

punkun kirmapi: «Qaykaqpas»,

chayna sutiyuq haqarwaychu, pisquchu

sinchi rikurisqanmantaqa;

¡achachaw!,

manam yachakunchu riki kunankama t’ iqsi muyuntinpi.

 

 

 

Chunka

Ichaqa

rumi qasqupi sapallan sayarayaq allqamari

almantapas taqtiykuq tumpalla chay taqratatayllata takipayawaptinmi:

«Wakin aylluy kuyasqay runam saqiwaranña,

paypas paqarinchiki saqillawanqa;

imaynam saqiwachkan llachikuyniypas hina».

¿Kay qapaq allqamaripa rimarisqanchu

kikinpa almallanman taqtikuykuran

rumiyasqa Palaspa wasanpi ichikuykusqa,

qasilla, ni puruntapas kuyuchispa rimaykachananpaq?,

—nispaymi sapaypi tapukurqani—.

Chayta uyarispan qapaq allqamariqa kaynata rimarirqa:

«¡Mana qaykaqpas!» —nispa—.

 

 

Chunka hukniyuq

Sumaqpuni, kusallaña allqamaripa rimariyninqa,

kikillanña, chiqaq;

nispaymi yuyachakurqani.

Ichaqa, ¿chay iskay kimsa rimariyllatach yachan,

ñawpa muchuypa istisqan wakcha dueñunpa yachachisqanta?,

chaynaña muchuypi llakichikuq takiyllanta:

«¡Manaña qaykaqkamapas!, ¡manaña qaykaqkamapas!»

nispa tumpallantapas sunqun samaykunanpaq

chilakyan tuta punchaw,

—nispaymi nirqani sunquy llillisqa—.

 

 

Chunka iskayniyuq

 

Ichachus Qapaq Allqamariqa qampiq asirikuyninwan

qayapaykuwaran llakiq llachikuyniytapas.

Chay raykum allillamanta, utkupanki saruyllawan

asuykurqani punkuypi paku,

yachaysapa yanawiku allqamariman;

¿imaynanpitaq qaykaynanpitaq «Ni qaykaqkamapas»

nispan,

ñawpa dueñon yachachisqan

harawita waqaykachaspa takipayan punchawnintin

kay millaywan kirisqa, qilla unquy,
aya wantuq yana chuchikuri?

—nispaymi

upallalla sapaypaq tapukurqani

sunquytapas rawrachiq ñawiyuq pisqupa chimpanpi tiyarikuspay.

¡Manaña Leonoraypa llamipayasqan!, ¡way!, ¡manaña qaykaqpas tiyanapi millwa qapiynunantam! ñuqapas kurkuykuspa kuyayllawan llachpaykullarqani!

tukuy ima pantaykunatawan tapukachakuspay—.

 

 

Chunka kimsayuq

 

Leonorayta yuyarispam,

una–unay watiqarani yana pisqutaqa.

«¡Yuyaysapa sayri yanawiku»

—nirqaniya asuykuspay—.

¿Sinchi kaq apuykichu,

ichapas ángelkunachu uriwasuranki

yuyaynikitapas mastarichispa paku kanaykipaq.

Ichachus Leonoraqa musquyllaypiña kawsakullan!?
«Ni qaykaqkamapas»

—nispam niwarqa allqamariqa—.

 

 

Chunka tawayuq

 

Hinaptinmi, ichapas qillichasqa qacha wayra,

inciensowan kuskanchasqa pawaykurqa

ñawsayayniypi iñina kuchuyman;

chayllapim uyarini waqaykachakuq harawipi kayna

rimariyta:

«Way…     Leonorataqa qunqaruyña,

Nepenthespa paqchankunapi wiñay-qunqaytaña upyay»;
«¡Mana qaykaqkamapas!»

nispam niwan yanawiku qapaq chuchikuqa.
Chunka pichqayuq

 

«¡Willaq Uma!», ñawpa icha

qaya watakunapa supay wayrakan qakatyasqanmanta yachaq,

yayan chawpi tutapa sulluq churin,

llakiyuq hunta wasillaypi samarikuq;

niykuway: ¿tarisaqchus (bálsamo) miski qanpita

ñakariyniy amachaykunaypaq?,

—nispa tapukurqani—.

«¡Manaña qaykaqpas!» —nispaya niwan allqamaripas—.

 

Chunka suqtayuq

 

«¡Willaq Uma!» —nirqani yapamanta—.

¡Haqarwaypa llinkisqan!
«¡Willaq Uma, ari, icha pisquchu,

ichapas ayawantu qamuranki awqapa kamachisqan;

utaqchu, supay lasta para,

–kay llaki pacha– layqapa tusuchisqan llaqtaman

puytiykachimusunki!

Willaq Uma, niykuway, chiqaqta mañakuyki:

¿Galaad llaqtapi kachkanchu (bálsamo) maticha qampi?

¡Niway, niykuway; pituchasqa mañakuyki!»

«Manaña qaykaqkamapas»,

—nispataq waqyarikuwan qapaq allqamariqa—.

Chunka qanchisniyuq

 

¡Pisquchu, allqamarichu, awqa nunallachu kanki;

chay rimarisqayki, suti riqsila kuskanchakunanchikpaq

qallariynin kachun!

¡Kutirikuy chiri mita chisimpaykiman.

Yayan Tutayaypa patanman illayña.

Ama qunqaychu yana puruykitapas,

almaykipa llantunpi llullakusqaykiypa iñisqanta!
Sapay kayniytapas hina kaqllata saqiripuway.

Llantuykitawan aparikuspa ripukuy punkuymanta.

Sunquymanta asurichiy tuspaykitapas.

Nuna almaykitapas punkuymanta suchuchiy,

(asurichiy)

—nispa nirqani sayarispay—.

Allqamaritaq: «Ni qaykaqkamapas», nispa takipayawan.

 

Chunka pusaqniyuq

 

Hina kaq Palaspa rumi qasqullanpi uyarayaspam

ayachiq allqamari yanawikuqa

manaña qaykaqpas ni pawanñachu.

May pachapichus kusikuyninpas waqaykachachkanña.

Allqamaripa musqukusqallanmi,

–haqarwaypa musqukuynin hina–
panpa sarusqayman qisachakuspa llantukaykamun.

¡Way!…

¿Llakiwan qakatyaq nunay almallayri,

chay panpapi maqchirisqa wampuq aya kuchumantaqa

lluptinmanchus?

¡Manaña qaykaqkamapas!

 

 

 

 

The Raven

BY EDGAR ALLAN POE

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore—

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,

As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.

“’Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door—

Only this and nothing more.”

 

Ah, distinctly I remember it was in the bleak December;

And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.

Eagerly I wished the morrow;—vainly I had sought to borrow

From my books surcease of sorrow—sorrow for the lost Lenore—

For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore—

Nameless here for evermore.

 

And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain

Thrilled me—filled me with fantastic terrors never felt before;

So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating

“’Tis some visitor entreating entrance at my chamber door—

Some late visitor entreating entrance at my chamber door;—

This it is and nothing more.”

 

Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer,

“Sir,” said I, “or Madam, truly your forgiveness I implore;

But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,

And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,

That I scarce was sure I heard you”—here I opened wide the door;—

Darkness there and nothing more.

 

Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,

Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before;

But the silence was unbroken, and the stillness gave no token,

And the only word there spoken was the whispered word, “Lenore?”

This I whispered, and an echo murmured back the word, “Lenore!”—

Merely this and nothing more.

 

Back into the chamber turning, all my soul within me burning,

Soon again I heard a tapping somewhat louder than before.

“Surely,” said I, “surely that is something at my window lattice;

Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore—

Let my heart be still a moment and this mystery explore;—

’Tis the wind and nothing more!”

 

Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,

In there stepped a stately Raven of the saintly days of yore;

Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he;

But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door—

Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door—

Perched, and sat, and nothing more.

 

Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,

By the grave and stern decorum of the countenance it wore,

“Though thy crest be shorn and shaven, thou,” I said, “art sure no craven,

Ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore—

Tell me what thy lordly name is on the Night’s Plutonian shore!”

Quoth the Raven “Nevermore.”

 

Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,

Though its answer little meaning—little relevancy bore;

For we cannot help agreeing that no living human being

Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door—

Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door,

With such name as “Nevermore.”

 

But the Raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only

That one word, as if his soul in that one word he did outpour.

Nothing farther then he uttered—not a feather then he fluttered—

Till I scarcely more than muttered “Other friends have flown before—

On the morrow he will leave me, as my Hopes have flown before.”

Then the bird said “Nevermore.”

 

Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,

“Doubtless,” said I, “what it utters is its only stock and store

Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster

Followed fast and followed faster till his songs one burden bore—

Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore

Of ‘Never—nevermore’.”

 

But the Raven still beguiling all my fancy into smiling,

Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird, and bust and door;

Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking

Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore—

What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore

Meant in croaking “Nevermore.”

 

This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing

To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom’s core;

This and more I sat divining, with my head at ease reclining

On the cushion’s velvet lining that the lamp-light gloated o’er,

But whose velvet-violet lining with the lamp-light gloating o’er,

She shall press, ah, nevermore!

 

Then, methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer

Swung by Seraphim whose foot-falls tinkled on the tufted floor.

“Wretch,” I cried, “thy God hath lent thee—by these angels he hath sent thee

Respite—respite and nepenthe from thy memories of Lenore;

Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore!”

Quoth the Raven “Nevermore.”

 

“Prophet!” said I, “thing of evil!—prophet still, if bird or devil!—

Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,

Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted—

On this home by Horror haunted—tell me truly, I implore—

Is there—is there balm in Gilead?—tell me—tell me, I implore!”

Quoth the Raven “Nevermore.”

 

“Prophet!” said I, “thing of evil!—prophet still, if bird or devil!

By that Heaven that bends above us—by that God we both adore—

Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,

It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore—

Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore.”

Quoth the Raven “Nevermore.”

 

“Be that word our sign of parting, bird or fiend!” I shrieked, upstarting—

“Get thee back into the tempest and the Night’s Plutonian shore!

Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!

Leave my loneliness unbroken!—quit the bust above my door!

Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!”

Quoth the Raven “Nevermore.”

 

And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting

On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;

And his eyes have all the seeming of a demon’s that is dreaming,

And the lamp-light o’er him streaming throws his shadow on the floor;

And my soul from out that shadow that lies floating on the floor

Shall be lifted—nevermore!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO DESDE EL PUNTO DE VISTA COGNITIVO. Niel Agripino Palomino

Awir, imaynata Corona virusta niwaq runasimillapi. Waqchapas apopas kaspaqa wasillanchikpim  qepasunchik kanan kunan paqarin mincha wayki paniykuna. Ama opa kaychiqchu. Kaychaqa Condemayta de Acomayopa Castillanito Peruanoyoq miki kanan.

 

EL PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO DESDE EL PUNTO DE VISTA COGNITIVO

 

 

“Cualquier acto lingüístico estará constreñido y determinado por las capacidades cognitivas del cerebro humano”.

Paloma Tejada Cuéllar

 

 

 

Lakoff (1987), afirmó con contundencia que las categorías lingüísticas son tipos de las categorías cognitivas.

 

“Las categorías lingüísticas así como las categorías conceptuales, presentan efectos prototípicos. Dichos efectos se observan en el nivel del lenguaje, desde la fonología a la morfología, desde la sintaxis al léxico. Considero la existencia de dichos efectos como la prueba de que las categorías lingüísticas tienen el mismo carácter que las categorías conceptuales”. (Lakoff, 1987, p. 67).

 

En este sentido, los préstamos lingüísticos que corresponde al nivel léxico parten desde lo cognitivo. O sea, se suscitan en el cerebro del hablante. De tal manera que solo podría explicarse desde la Lingüística cognitiva. Veamos.

 

¿Qué sucede en la mente del hablante cuando va a adoptar o prestarse una palabra extrajera? ¿Qué sucede en la mente del quechuahablante cuando este por primera vez observa un objeto nuevo para él o ella, por ejemplo un celular? Consciente o inconscientemente se interrogará qué cosa es esto y preguntará a alguien. Aunque la pregunta es por el objeto la única respuesta posible será la palabra, exactamente el sustantivo o nombre de ese objeto. Si alguien ya sabe el nombre del objeto le dirá este es celular. Hasta es probable que además le explique para qué sirve y cómo funciona. Él o ella repetirán mentalmente celular, pronunciará

 

en una oración y así este extranjerismo pasará a su repertorio léxico. Pero, si no hubiese tenido a nadie que le diga el nombre de ese objeto, seguro se vería forzado a inventarle un nombre para ese ser. Para hacerlo, es decir, para darle nombre a ese nuevo ser la única posibilidad es buscar en su mente el nombre de un objeto ya conocido por él que se le parezca al nuevo objeto celular. A dicha actividad mental en Lingüística cognitiva se denomina categorización; pues, lo que ha hecho es buscar prototipos o estereotipos (familiaridad o semejanza entre el celular y el objeto conocido).

 

Pero, supongamos que eso ocurre con cada quechuahablante. Entonces, cada hablante del quechua nombrará al celular según el prototipo que conoce, su imaginación y su capacidad denominativa. Y es imposible que cada individuo use el mismo prototipo. Esto generará una problema de pluridenominación que sobrepasaría los sinónimos y no lograrían entenderse. Georges Kleiber en su libro La semántica de los prototipos explica el peligro de las denominaciones individuales a partir de los prototipos:

 

“El prototipo es el ejemplar que es reconocido como el más idóneo para los individuos. Este fundamento psicológico plantea el problema de la variación individual, puesto que, al ser en primer lugar el mejor caso que a los individuos les viene a la mente, el prototipo podría en teoría, variar de un individuo a otro […]”. (Kleiber, 1995, p. 48).

 

Por su parte, los cronistas ilustran este caso cuando refieren cómo al ver por primera vez al caballo ser desconocido para ellos lo denominaban de las siguientes maneras: “hatun alqu” (perro grande), “k’ala llama” (llama pelada), “ichina uywa” (animal para montar), “qulqi muqhuy hatun uywa”

 

(animal grande que come plata). Veamos un texto ilustrativo de Cieza de

 

León:

 

 

“Venían caballeros en unas llamas grandísimas que en su corrida y velocidad parecían guanacos, que traían unas pucunas o cerbatanas con que soplaban fuego, con más espantable ruido que el Inti Illapa, y que traían unas macanas o cuchillos tan largos como casi una braza, con que cortaban un hombre por medio”. (Cieza, 1974, p. 47)

 

Como se puede observar, los informantes del inca, para describir los nuevos seres: caballos, escopetas y espadas, recurren al prototipo que ellos conocen:

 

_ Caballos = llamas grandísimas, parecido a los guanacos.

 

 

_ Escopetas = phukunas que soplan fuego, con ruido como del Illapa

 

(relámpago).

 

 

_ Espadas = maqanas (cuchillos) tan largos que cortan al hombre por medio.

 

Las denominaciones habrán sido muchas y variadas. Pero, ¿por qué hoy en día el quechuahablante, ya no le nombra llama grande o wanaku al caballo, ni phukuna sopla fuego a la escopeta? La respuesta es está Semántica de los prototipos, rama de la Lingüística cognitiva. Veamos:

 

1) Porque, la mente del quechuahablante al realizar el proceso de categorización general pasa a la subcategorización (buscar prototipos más específicos). Y al hacer ello, no puede completarlo tan bien porque, además de ser rumiantes, mamíferos, animales de carga, no hay más equivalencias o prototipos entre caballo y llama, para nombrarlos de esa forma.

 

2) porque cada quechuahablante ha nombrado como pudo según el prototipo familiar y de forma tan diversa.

 

3) porque ese problema se resolvió cuando escuchando a los españoles (dueños de los caballos y las escopetas y espadas) decidieron llamarlo como los españoles. Es decir, según la semántica de los prototipos optaron por el que “resulta ser cognitivamente el más idóneo”. Pues según Georges Kleiber, caballo, escopeta y espada, serían términos del nivel de bases, “nivel en el que se efectúa la denominación estándar” (según todos españoles). (Kleiber; 1995 – 109). Entonces, los quechuahablantes acudieron al préstamo y con eso redenominaron a los nuevos seres de manera estandarizada e incorporaron a su repertorio léxico nuevas palabras adaptándolo por su puesto a la fonología quechua.

 

Otro caso ilustrativo es lo que refiere el fray Domingo de Santo Tomás en su libro clásico libro Gramática o arte de la lengua general de los indios de los reynos del Perú.   “Las cosas de nuestra fe explícanse o por los propios términos como está dicho o por circunloquios, o por los nombres de las causas o efectos de las cosas que se quieren explicar o declarar”. (Foja 42v).

 

En la cita se explica un conflicto cognitivo – lingüístico. Los primeros años de contacto con los españoles, los quechuahablantes al encontrarse con nuevos conceptos referidos a la religiosidad cristiana para entender y expresar en quechua lo hacen buscando equivalentes o prototipos, en muchos caso lo realizan a través de cincunloquios (rodeo de palabras).

 

Basándose en las causas y efectos de lo que quieren decir, crean o inventan lexías o palabras equivalentes. Pero, que a la larga no hallan consenso entre ellos mismos. La única salida es prestarse del castellano.

 

Por lo explicado, la invención de equivalencias en quechua que para ciertos seres, acciones, procesos y objetos venidos de otras culturas y sociedades que hacen los de la Academia Mayor de la Lengua Quechua – Qosqo, nunca será acogida en la cognición ni en el lexicón de los quechuahablantes que son una inmensa mayoría mucho más que los de la academia. Y la única y la más efectiva forma de acrecentar el repertorio léxico del quechua, convertirla en una lengua del siglo XXI es la adopción y adaptación de los extranjerismos. Es lo que han hecho siempre los quechuahablantes, sin ser consciente de ello desde la génesis de esta lengua hasta hoy. Solo con los préstamos lograron que el quechua siga vivo. Por eso, no hay conversación de quechuahablantes que no tenga préstamos.

 

Y por esa razón también, ninguna academia purista, ninguna institución pudo, en la historia de la humanidad contra el poderoso préstamo lingüístico.

 

 

 

PRÉSTAMOS LINGÜÍSTICOS. Niel Agripino Palomino

Manas sapallanchu tukuy ima simikunaqa kasqa. Mayqinas waqninpas mañaylla mañakunkus

 

PRÉSTAMOS LINGÜÍSTICOS

El objetivo de este texto es abordar sistemáticamente el fenómeno lingüístico denominado préstamo; sus conceptos, características, causas y consecuencias. Todo ello, con una profusa bibliografía de los más descollantes especialistas en este tema.

 • Conceptos del préstamo lingüístico

El préstamo es un fenómeno sociolingüístico en el cual los hablantes de una lengua utilizan palabras de otra lengua. Durante ese proceso de transferencia, la palabra prestada sufre un proceso de adaptación fonético -fonológica, morfológica y sintáctica. Al respecto, David Crystal en su monumental Diccionario de Lingüística y Fonética define al préstamo como una “Unidad lingüística (habitualmente un ítem léxico) que se usa en una lengua o dialecto distinto de aquel en el que se originó”. (Crystal; 2000; 444)

El líder de la Escuela de Copenhague, Hjemslev, citado por Theodor Lewandowski en Diccionario de Lingüística dice del préstamo:

“Transferencia de un signo de una lengua a otra. Conservándose en general las funciones de los elementos; enriquecimiento del repertorio / vocabulario de una lengua, de un dialecto o dialecto a base del dialecto de otra lengua, de otro dialecto o idiolecto”. (Lewandowski; 1982; 271)

 

Para Hjemslev, el préstamo tiene una factura positiva por cuanto es una transferencia que enriquece el repertorio léxico de una lengua o de un dialecto.

En su clásico Diccionario de términos filológicos don Fernando Lázaro Carreter conceptúa al préstamo de la siguiente manera: “Elemente lingüístico (léxico, de ordinario) que una lengua toma de otra, bien adaptándolo en su forma primitiva, bien imitándolo y transformándolo más o menos”. (Lázaro Carreter; 1971; 333)

Lázaro Carreter advierte que durante el proceso de la transferencia lingüística el vocablo prestado puede ser adaptado en su forma primitiva (sin variar), puede ser imitado o ser transformado más o menos.

Por su parte, el lingüista madrileño Enrique Bernárdez en su libro ¿Qué son las lenguas? observa y elucida que “´Préstamo´ es un término curioso, porque las lenguas nunca devuelven lo que toman prestado” (Bernárdez; 2012; 224), y, que mejor se llamaría adopción; empero, para no generar controversia, él mismo sigue usando el vocablo préstamo. En efecto, préstamo implica dar algo a alguien para que después de un tiempo quien se prestó devuelva lo prestado. En cambio, adopción significa hacerlo tuyo para siempre. Eso ocurre realmente con el tema en cuestión; es decir, el signo que toma una lengua de la otra ya no es devuelta. Entonces, “préstamo lingüístico” es una denominación arbitraria y como en lingüística, la arbitrariedad es un rasgo esencial, no hay por qué complicarnos, ni intentar corregir. Lo mejor será usarlos como sinónimos.

Las lingüistas mexicanas, Elizabeth Luna Trail y otras, en Diccionario Básico de Lingüística conceptúan al préstamo como: “Elemento de una lengua que, mediante un proceso de adaptación fonológica y morfológica se integra a otra lengua. También se le denomina, extranjerismo, neologismo o calco”. (Luna y otras; 2005; 180).

Elizabeth Luna Trail y sus colegas ratifican que el vocablo prestado sufre un proceso de adaptación fonológica y morfológica. Asimismo, ellas consideran como sinónimos de préstamo al extranjerismo, al neologismo y al calco. Nosotros consideramos que si existe sinonimia entre las palabras mencionadas, dicha similitud semántica es relativa. Calco es una copia literal en la cual la palabra no sufre ninguna adaptación o modificación; empero, como en las ideas antes expuestas, durante el préstamo hay siempre adaptación por mínima que sea. Según Louis Deroy, “la primera valla a superar o la primera prueba de fuego que debe superar el extranjerismo es la adaptación y acomodo fonético.  Pocas veces impone su pronunciación original, generalmente pierde y se somete a las reglas fonética de la lengua receptora”. (Deroy; 1956; 46). Por otra parte, el neologismo no únicamente surge a partir del préstamo, principalmente se da en la misma lengua. Finalmente, el extranjerismo da origen al préstamo.

 

 • CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO. Este fenómeno lingüístico llamado préstamo, presenta los siguientes rasgos esenciales:
 • Es universal. “Afecta” a todas las lenguas. Según Enrique Bernárdez “ha existido siempre en todas las lenguas y seguirá existiendo…”. (Bernárdez; 2012; 224). Porque, como dice Bloomfield “cada comunidad lingüística aprende de sus vecinos”. (Bloomfield; 1964; 539).
 • Es inevitable. David Crystal asevera con agudeza: “El cambio de las lenguas es inevitable, continuo, universal y multidireccional. (…) Ninguna comunidad lingüística ha conseguido detener el proceso una vez puesto en marcha”. (Crystal; 2000; 62). Por su parte Charles F. Hocket en su Curso de Lingüística Moderna dice: “En la vida de toda lengua que se habla, el cambio gradual de su sistema es inevitable”. (Hocket; 1972; 356).
 • La palabra adoptada se somete al sistema morfosintáctico de la lengua que adopta, y no que la palabra somete a la lengua. Leonard Bloomfield en su libro Lenguaje esclarece: “Gramaticalmente el préstamo está sometido al sistema de la lengua que la toma, tanto en cuanto a la sintaxis, en cuanto a las inflexiones indispensables…”. (Bloomfield;1964; 549)
 • La adopción y adaptación lingüísticas constituyen un proceso normal. David Crystal dice: “la transformación de las lenguas es un proceso normal, que no supone un deterioro o decadencia (…) Las lenguas no mejoran o empeoran cuando cambian, simplemente se transforman”. (Crystal; 2000; 62).

Edward Sapir en el capítulo IX de su libro El lenguaje introducción al estudio del habla, reflexiona sobre la mutua influencia de las lenguas y afirma:

“Las lenguas, como las culturas, rara vez se bastan a sí mismas. Las necesidades del intercambio establecen un contacto directo o indirecto entre los individuos que hablan una lengua y los que hablan lenguas geográficamente vecinas o culturalmente dominantes. El intercambio puede ser amistoso u hostil. Puede realizarse en el monótono plano de los negocios y de las relaciones comerciales, o puede consistir en un préstamo o intercambio de bienes espirituales (arte, ciencia, religión). Sería difícil encontrar un idioma o dialecto totalmente aislado, y más difícil aún sería encontrar ese idioma o dialecto entre los pueblos primitivos”. (Sapir; 1971; 2019).

 

 • La palabra adoptada, generalmente, sufre un proceso de adaptación o reacomodo morfofonético. Dice Crystal: “Cuando una lengua adopta palabras -y sonidos o construcciones gramaticales-, lo hace adaptándolas. (…) De modo análogo, las palabras inglesas cambian su pronunciación y finalmente su carácter cuando son pronunciadas en otras Un caso muy estudiado es el de las que han penetrado en el japonés: algunas son ahora ininteligibles para el oyente inglés nativo”. (Crystal; 2000; 62).

Edward Sapir en su clásico libro El lenguaje introducción al estudio del habla dice:

“El préstamo de palabras extranjeras trae siempre consigo su alteración fonética. Hay invariablemente sonidos extraños o peculiaridades de acentuación que no concuerdan con los hábitos de la lengua que adopta las palabras; es preciso cambiarlas para que hagan la menor violencia posible a tales hábitos. Son frecuentes las transacciones fonéticas”. (Sapir; 1971; 224).

 

 • Los préstamos incrementan y enriquecen el repertorio léxico – semántico de la lengua adoptante.
 • Las palabras adaptadas añaden un valor semántico a la lengua; en la voz de David Crystal, “permitiendo expresar los pensamientos de manera mucho más matizada”. (Crystal; 2000; 61).
 • En su mayor parte, es la lengua de menor poder o prestigio la que se ve obligada a adoptar voces. Al respecto Bloomfield refiere: “En todos los casos, sin embargo, es la lengua inferior la que predominantemente pide prestado a la superior”. (…) Por otra parte, si la lengua inferior sobrevive presenta las huellas de la lucha en forma de abundantes préstamos. Para el caso el inglés y su enorme vocabulario latino-francés, en sus orígenes”. (Bloomfield; 1964; 561 – 562).
 • El préstamo o adopción lingüística es directamente proporcional al poder político, económico, tecnológico y científico de los que hablan una lengua. David Crystal en su libro La revolución del lenguaje dice: “Los idiomas internacionales (…) son las que más influencia ejercen, y la lengua global, por su propia naturaleza, es la que tiene más influencia de todas”. (Crystal; 2000; 59).
 • Los que generan los préstamos son los usuarios o los hablantes y no las academias.  Así pues, el préstamo a una lengua no depende de una academia ni de los lingüistas, sino del hablante, es el usuario quien tiene la última palabra.

 

 • Surge en el plano individual y se convencionaliza a nivel social. Paloma Tejada Cuéllar manifiesta: “La acción individual de hablantes singularizados se proyecta telescópicamente a una colectividad en la que dicha innovación puede llegar a convencionalizarse. Es decir, el cambio se produce a partir de la innovación individual y a través de sucesivos actos creativos e individuales”. (Tejada; 1999; 17).
 • Es determinado por el principio de optimización o economía lingüística. Paloma Tejada Cuéllar, en su libro El cambio lingüístico manifiesta:  “En cualquier ámbito y, por tanto, también en el del lenguaje, el principio de economía puede resumirse como la tendencia a conseguir el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo […] Para lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo la lengua tenderá a la máxima naturalidad, definida comúnmente en términos de mínima complejidad estructural y de máxima simplicidad de correspondencia entre significados y formas expresivas”. (Tejada; 1999; 31 – 32).
 • En muchos casos el préstamo entre las lenguas no es proporcional. Xabier Iturria en su libro Hacia una gramática unificada del runashimi sostiene: “Dos lenguas en contacto en situación bilingüe se interfieren e inciden una sobre la otra. Pero la incidencia no es proporcional. De las dos lenguas en contacto una es la más fuerte, la prestamista; y la otra, la que está en situación de subordinación es la que recibe, normalmente. El kichwa habrá intervenido de alguna forma en el castellano, interfiriéndolo, pero la interferencia del castellano sobre el kichwa ha supuesto una inundación de préstamos a todos los niveles de la lengua”. (Iturria; 2014; 25).

 

 • CAUSAS DEL PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO
 • Los préstamos lingüísticos se originaron porque no existe lengua alguna que tenga un vocabulario tan extenso y completo que pueda cubrir todas las necesidades expresivas de sus hablantes. Tal vez la primera. Los extranjerismos satisfacen la necesidad para nuevos vocablos y ayudan a hacer la lengua más expresiva y rica.

Al respecto, Edward Sapir en el capítulo IX de su libro El lenguaje introducción al estudio del habla, reflexiona sobre la mutua influencia de las lenguas y afirma:

“Las lenguas, como las culturas, rara vez se bastan a sí mismas. Las necesidades del intercambio establecen un contacto directo o indirecto entre los individuos que hablan una lengua y los que hablan lenguas geográficamente vecinas o culturalmente dominantes. El intercambio puede ser amistosos u hostil. Puede realizarse en el monótono plano de los negocios y de las relaciones comerciales, o puede consistir en un préstamo o intercambio de bienes espirituales (arte, ciencia, religión). Sería difícil encontrar un idioma o dialecto totalmente aislado, y más difícil aún sería encontrar ese idioma o dialecto entre los pueblos primitivos”. (Sapir; 1971; 219).

 

 • Las lenguas son naturalmente dinámicas. Von Humboldt afirma: “La lengua no es un ensamblaje, ni yuxtaposición de palabras, sino un organismo, una creación”. Este filósofo alemán al calificar a la lengua como un organismo está expresando que la lengua tiene vida. Y, efectivamente, las lenguas tienen vida, porque sus hablantes son seres vivos, los muertos ya no hablan. Y por otra parte, la lengua es creación porque nunca ningún hablante vuelve a reproducir exactamente lo que ha hablado. Eugenio Coseriu da razón a Humboldt al decir que “la lengua no es dinámica porque cambia, sino que cambia porque su naturaleza es dinámica: porque el lenguaje es actividad libre, es decir, creadora”. (Coseriu; 1973; 270).
 • Novedad, moda y prestigio del término prestado. El ser humano quiere siempre algo nuevo, algo que esté de moda y deshecha lo viejo. Lo mismo ocurre con las palabras hay otras arcaicas (arcaísmos) que el mismo hablante las reemplaza por nuevas (neologismos). Muchas veces esos neologismos provienen de otra lengua y el emplearlos le hacen sentir moderno o prestigioso al hablante.
 • Aparición de nuevos bienes o acciones. Bernárdez explica: “Las palabras se toman de otras lenguas porque representan objetos, acciones, etcétera, antes desconocidos: al incorporar el objeto incorporamos también la palabra”. (2012; 224). Similar opinión tiene David Crystal cuando manifiesta:

“La aparición de nuevos bienes de consumo trae consigo la de nuevas designaciones; los progresos en la división del trabajo han tenido como consecuencia la creación de nuevos términos correspondientes a las nuevas funciones y a las nuevas técnicas”. (Crystal; 2000; 216).

Rabanales citado por Natalia Castillo en el número 7 de la revista OMAZEIN, dice: “[…] los extranjerismos vienen adheridos al objeto que importamos: los extranjeros nos envían sus productos con sus nombres”. (2002; 472).

Radford citado por María Elizabeth Tavera Peña, dice: “Si unas culturas determinadas están asociadas con actividades específicas y prestigiosas, es común que las palabras asociadas con estas actividades vengan de la lengua de esta cultura”. (Tavera; 2006; 50).

 • Como todo ser, las lenguas cambian con el tiempo. André Martinet en Elementos de Lingüística General dice: “Un francés no necesita más que hojear la Chanson de Roland o, sin ir tan lejos, leer a Rabelais o Montaigne en el texto original, para convencerse de que las lenguas cambian en el curso del tiempo. (…) “Aparecen fonemas nuevos, palabras nuevas, construcciones nuevas, mientras que unidades antiguas y giros antiguos pierden su frecuencia y caen en el olvido”. (Martinet; 1974; 214 – 215). Por su cuenta Crystal ratifica esta idea: “Un examen del Oxford English Dictionary nos muestra que el inglés ha tomado, a lo largo de los siglos, palabras de más de 350 lenguas. Esto ha trasformado espectacularmente su carácter. Originariamente una lengua germánica, el inglés actual no se parece al de los tiempos anglosajones: cuatro quintas partes de su vocabulario no son de procedencia germánica, sino romance, latín o griego”. (Crystal; 2000; 60).
 • Existen agentes que favorecen los préstamos. David Crystal fundamenta de la siguiente manera: “El proceso de integración se ve facilitado por poetas, novelistas, dramaturgos, escritores satíricos, humoristas, publicistas y periodistas, que utilizan creativamente estos matices”. (Crystal; 2000; 61).
 • Presencia de los medios de comunicación masiva como la televisión, celular e internet, en las comunidades quechuahablantes.

 

Según el lingüista norteamericano Uriel Weinreich (1968; 247) las razones por las que se puede llegar a presentar el préstamo son las siguientes:

 1. por la influencia cultural;
 2. por la presencia de palabras raras o extrañas que se pierden y se sustituyen por extranjerismos;
 3. por homofonía, es decir, existen dos palabras nativas que suenan de forma similar y el préstamo propicia la sustitución de una de ellas por una palabra extranjera para resolver posibles ambigüedades;
 4. por la necesidad constante de tener sinónimos disponibles sobre todo porque ciertas palabras afectivas pierden su fuerza expresiva; porque los préstamos permiten establecer nuevas distinciones semánticas;
 5. por necesidad de acudir a alguna palabra de otra lengua que comunique una noción que sirva para su empleo peyorativo; por razones del bilingüismo intenso que propician la transferencia de términos de la otra lengua de manera inconsciente.

 

 • CONSECUENCIAS DEL PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO
 • Con los préstamos, la lengua se mantiene viva y enriquecida en su léxico. Además de Hejemslev, quien considera que los préstamos enriquecen a una lengua, el maestro Lázaro Carreter manifiesta los préstamos traen modernidad y ganancia.
 • Oposición y protesta infructuosa por parte de los defensores “puristas” de la lengua. David Crystal refiere:

“Se han creado organizaciones para combatirlo, (…) observamos a individuos, asociaciones, academias e incluso parlamentarios intentando detener el flujo de palabras tomadas de cualquier otra lengua. Nunca lo consiguieron en el pasado, y no lo conseguirán en el futuro. (…) Merece la pena repetirlo: el lenguaje humano no puede controlarse”. (Crystal; 2000; 63).

 

Por su parte Charles F. Hocket en su Curso de lingüística moderna asegura: “Una cosa es segura: los esfuerzos conscientes por impedir que el cambio de hábitos lingüísticos se produzca, con su ritmo lento natural, siempre han fracasado”. (Hocket; 1972; 355).

 • Genera cambios o modificaciones en el sistema léxico de la lengua prestante. Natalia Castillo dice: “El contacto lingüístico genera modificaciones tanto en la distribución del vocabulario de la lengua receptora, como en el inventario léxico de la misma.”. (473). Empero, como dice Paloma Tejada Cuéllar: “Se sabe igualmente que el ritmo y la probabilidad de los cambios varían según el nivel de que se trate: el léxico y la fonología cambian más rápidamente que la morfología y la sintaxis…”. (Tejada; 1999; 32).